Pravidla létání v roce 2024 do doby nového rozhodnutí ÚCL

Vážení kolegové, dostali jsme informaci od svazu modelářů, respektive informace vyvěsili na stránkách KLEM. Prosím přečtěte si informaci o tom, jaká pravidla létání nyní platí.

Svaz modelářů obdržel 12.4.2024 od Ministerstva dopravy rozhodnutí ve věci odvolání Svazu modelářů podané dne 11.1.2024 proti rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví ze dne 20.12.2023 o vydání oprávnění k provozu v rámci klubu a sdružení leteckých modelářů pro Svaz modelářů. Výrok v rozhodnutí Ministerstva dopravy je zhruba tento:

Svazu modelářů ČR je uděleno oprávnění k provádění rekreačních, sportovních nebo soutěžních letů anebo veřejných leteckých vystoupení ve smyslu Zákona 49/1997 Sb., o civilním letectví.

A to v rozsahu a za podmínek jako v roce 2023.

Věc se vrací Úřadu pro civilní letectví k novému projednání a rozhodnutí. Po novém projednání Úřadem pro civilní letectví bude rozsah a podmínky doplněn/upraveny podle nového rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví, přičemž by měl být zohledněn právní názor Ministerstva dopravy uvedený v odůvodnění rozhodnutí Ministerstva dopravy.

Tolik z rozhodnutí Ministerstva dopravy. Ale modeláře samozřejmě zajímá, jak mohou létat. Proto zde zopakujeme, co platí pro členy Svazu modelářů do doby, než Úřad pro civilní letectví vydá nové rozhodnutí.

Provoz je výhradně možný v souladu se zavedenými postupy, organizační strukturou a systémem řízení modelářského klubu, a současně v mezích způsobu a rozsahu provozu, včetně provozních omezení, a v souladu se stanovami modelářského klubu, a to tak jak byly tyto skutečnosti Úřadu pro civilní letectví v minulosti předloženy Svazem modelářů:

Členové Svazu modelářů mohou provozovat svá bezpilotní letadla o maximální vzletové hmotnosti nepřesahující 25 kg (dále jen modely letadel) na území České republiky za splnění tří následujících podmínek:

a) Provoz modelu letadla je možný podle Sportovního řádu České republiky pro letecké modeláře Svazu modelářů České republiky, Klubu leteckých modelářů České republiky a/nebo Sporting Code CIAM FAI, v platném znění,

b) Model letadla odpovídá Sportovnímu řádu České republiky pro letecké modeláře Svazu modelářů České republiky, Klubu leteckých modelářů České republiky a/nebo FAI pravidlům – Sporting Code CIAM FAI, v platném znění,

c) Provoz modelu letadla je možný podle Leteckých předpisů L2, Doplňku X s odkazem na bod 2. Rozsah působnosti, odstavec 2.1. a bod 7 Prostory, ve znění z 29.3.2018.

Pro samostatný provoz modelů letadel je pro členy Svazu modelářů stanovena minimální věková hranice na 10 let.

Člen Svazu modelářů, který chce provozovat bezpilotní letadlo jinak, než v souladu s těmito podmínkami musí postupovat samostatně podle platné legislativy.

Provoz je podmíněn, že Svaz modelářů zajistí ve smyslu čl. 16 odst. 2) písm. b) prováděcího nařízení Komise EU 2019/947, že:

– dálkově řídící piloti provádějící provoz v rámci modelářského klubu budou informováni o podmínkách a omezeních stanovených v zavedených postupech;

– pilotům v rámci modelářského klubu bude poskytována pomoc za účelem dosažení minimální způsobilosti potřebné k tomu, aby mohli provozovat bezpilotní systémy bezpečně a v souladu s podmínkami a omezeními stanovenými v zavedených postupech;

– Svaz modelářů přijme vhodná opatření, má-li informace, že dálkově řídící pilot provádějící provoz v rámci modelářského klubu nesplňuje podmínky a omezení stanovené v zavedených postupech, a v případě potřeby o tom informuje ÚCL;

– Svaz modelářů na žádost Úřadu poskytne dokumentaci nezbytnou pro účely dozoru a kontroly výkonu vlastní modelářské činnosti.

Tolik v řeči spíše úřední, ale bude lepší si pravidla trochu více vysvětlit.

a) Provoz podle pravidel …

Létejte bezpečně, zodpovědně. Zbytečně neriskujte, zohledněte počasí a prostor kde létáte. Nelétejte v blízkosti nezúčastněných osob ani nad ostatními modeláři. Předvídejte!! Nespoléhejte na pojistku. Pokud je vás na ploše více, tak si společně vyměňujte informace a situaci ve vzduchu.

b) Model odpovídá …

V podstatě je zásadní největší povolená vzletová hmotnost 25 kg. Model a ostatní potřebné zařízení mějte v dobrém stavu. Model musí být označen odpovídajícím číslem členského průkazu ve tvaru CZE 123-456. Model těžší než 250 g musí být označen příslušným registračním číslem Svazu modelářů CZEt7slfy2nqzwrj. Informace o označování modelů textově nebo QR kódem najdete na https://svazmodelaru.cz/klem/oznacovani-modelu.

c) Doplněk X …

Zde je to o výškách a místě kde můžete létat:
b) Zakázané prostory, a to i pro provoz bezpilotních systémů – nelétáme.
c) Omezené prostory –omezení vyplývají z pravidel definovaných pro příslušný Omezený prostor.
d) Prostory v okolí civilních, vojenských letišť a podobně – výšková omezení, která jsou vyhlášené ÚCL obecně závazným předpisem, s výjimkou koordinační dohody s příslušným letištěm nebo na základě povolení ÚCL. Většinou je to výška 100 m nad vzdálenost 5,5 km od letiště. Zde se velmi Dronview.
f) Pro ostatní prostory – maximální výška 300 m.
Dobrým pomocníkem pro ověření bezproblémového místa k létání je web a aplikace https://dronview.rlp.cz/.

Všem pilotům modelů Svazu modelářů doporučujeme tato pravidla prostudovat, v případě, že si nebudete něčím jisti, tak kontaktujte svého předsedu klubu nebo zkušenějšího kolegu. Případně společně s předsedou, napište na mail predsednictvo@klem.cz.

Něco pro předsedy klubů

Předsednictvo Klubu leteckých modelářů vyzývá všechny předsedy klubů, aby se intenzivně věnovali informování členů klubů o těchto podmínkám, za kterých mohou členové Svazu modelářů létat s modely. Nenechte se odradit mávnutím ruky a slovy „mě to nezajímá“ nebo „zase se to změní“.

Za dodržování těchto podmínek a rozsahu provozu je zodpovědný každý člen Svazu modelářů. V případě, že člen poruší tyto podmínky a rozsah provozu, je povinností tohoto člena, případně jiné osoby o tom informovat předsedu pobočného spolku, jehož je členem nebo předsednictvo KLeM.

Předsednictvo KLeM rozhodne o způsobu řešení porušení dodržování těchto podmínek a rozsahu provozu. V případě potřeby informuje předsednictvo KLeM předsednictvo Svazu. Předsednictvo KLeM může za hrubé porušení navrhnout předsednictvu Svazu až vyloučení člena Svazu. O odvolání rozhoduje kontrolní komise Svazu.

Všem přejí úspěšnou modelářskou sezonu a doporučuji sledovat web https://svazmodelaru.cz/klem/ kde najdete vždy nejaktuálnější informace.

Tomáš Ciniburk
Předseda Klubu leteckých modelářů ČR
Místopředseda Svazu modelářů ČR

Celý článek si pak můžete přečíst na stránkách KLEM včetně komentáře našeho předsedy.

https://svazmodelaru.cz/klem/2024/04/16/pravidla-letani-v-roce-2024-do-doby-noveho-rozhodnuti-ucl/

Jirka Hloušek