Informace k organizaci

Informace k organizaci

Členové klubu jsou zároveň členové Klubu Leteckých modelářů (KLEM), který je součástí Svazu Modelářů České republiky. Jsou registrováni stejně jako ostatní sportovci či členové jiných modelářských odborností.

Všichni členové povinně platí členské příspěvky, jejichž výši určuje svaz. Náš klub žádné další poplatky, kterými by financoval svoji činnost nevybírá. Poplatky je nutné uhradit vždy do konce kalendářního roku pokladníkovi klubu.

V rámci registrace člena je nutné vyplnit souhlas se zpracováním osobních údajů tzv. GDPR. Je to podmínkou pro vstup do svazu. Odkaz na náš formulář GDPR zde

Všichni členové SMČR jsou pojištěni svazovou pojistkou, respektive dvěma pojistkami. Tyto jsou určeny pro pojištění členů jak na oficiálních soutěžích, tak pro trénink.

https://www.svazmodelaru.cz/2019/11/20/clenske-prispevky-na-r-2020-evidencni-karta-a-souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju/

Člen musí mít na svém RC modelu nejen licenci, ale i registrační číslo přidělené Svazu modelářů z ÚCL (Úřad pro civilní letectví). Umístění a povinnost ukládají předpisy Svazu. Vše naleznete na tomto odkazu. https://svazmodelaru.cz/klem/2020/12/04/svaz-modelaru-id/

Soutěže musí být vloženy v kalendáři Klubu leteckých modelářů (součást SMČR) a jsou vyhlašovány v kategoriích, které jsou schváleny KLEM. Ostatní soutěže v kategoriích, které nejsou schváleny (například historické modely) pojištěny nejsou. Tréninky jsou pojištěny pouze za předpokladu, že jsou prováděny ve vyhrazeném čase a na schválených plochách. Toto vždy schválí klub na své výroční schůzi.

Pokud členové klubu chtějí létat mimo tyto schválené podmínky, tedy by soutěžili v neschválených kategoriích dle KLEM a trénovali na jakýkoliv neschválených plochách doporučujeme, aby si každý uzavřel svou pojistku, která ošetří tyto případy. Pojistky lze uzavírat přes Českomoravskou modelářskou asociaci, na jejich stránkách http://cmma.cz/pojistky/. Mají výhodu tu, že pokrývají jakékoliv létání a při správné konfiguraci pojistky platí na celém území Evropské Unie.

Registrace soutěží se musí provádět na stránkách KLEM a to nejlépe do 15.10 aby byly zahrnuty do tištěného kalendáře KLEM.

Registrace členů musí proběhnout před 31.12, to je nejzazší termín, kdy se odesílá evidenční karta na svaz.

Žebříčky KLEM – každý rok se sbírají tři nejlepší výkony členů v dané kategorii (tedy za kategorii, kterou daný člen v daném roce létal a byl alespoň na třech závodech). Tyto výkony se mají nahlásit svazu do 31.12. Výkony členové včas hlásí předsedovi klubu.

Výroční členská schůze je svolávána jednou do roka. Tato schůze odsouhlasuje program na další rok a pokud je čas voleb do předsednictva, probíhá zde volba vedení klubu. Hlasovací právo dle směrnice SMČR mají pouze členové, kteří dosáhli plnoletosti. Jiní hlasovat nemohou.